لیست کارگاه های برگزار شده

در زیر لیست برخی از کارگاه های برگزار شده توسط موسسه پژوهش های پزشکی ادیب ویرا  را مشاهده می کنید:

سال 1388

یزد

سال 1388

زاهدان

سال 1388

اهواز

خرداد 1388

شیراز

آذر 1388

شیراز

سال 1389

اصفهان

سال 1389

بندرعباس

اردیبهشت 1389

شیراز

آبان 1389

شیراز

تابستان 1390

اصفهان

زمستان 1390

سنندج

سال 1392

بیرجند

سال 1392

شاهرود

سال 1392

گناباد

سال 1392

ساری

سال 1392

بابل

سال 1392

اردبیل

سال 1392

تهران، شهید بهشتی

سال 1392

فسا

سال 1392

بجنورد

سال 1392

رشت

سال 1392

یاسوج

اردیبهشت 1392

شیراز

تیر 1392

تهران

اردیبهشت 1393

مشهد

بهمن 1393

تبریز

آبان 1394

گرگان

اسفند 1394

شیراز

خرداد 1395

شیراز

بهمن 1395

زابل

مرداد 1396

گیلان