کارگاه اصول داوری مقالات

این کارگاه یک روزه می باشد و آشنایی با روش های مختلف داوری و نحوه صحیح داوری مقالات پزشکی را توسط داوران همتراز (peer reviewers) آموزش می دهد.