کارگاه مهارت های جستجوی مجله و ارسال مقالات به مجلات بین المللی

این کارگاه یک روزه می باشد و شامل مباحثی از قبیل آشنایی با پایگاه های معتبر جهت انتخاب مجله، اصول انتخاب مجله مناسب و نحوه صحیح ارسال مقالات به مجلات معتبر می باشد.