ویراستاری مقالات مجلات

پس از تائيد  مقالات توسط هيت تحريريه مرحله اصلي ويراستاري مقالات و آماده سازي آنها جهت چاپ شروع خواهد شد. در اين مرحله گاها" نيازخواهد شد كه مقالات چندين مرتبه ميان ويراستار و نويسنده ردو بدل گردد تا كليه نقاط ابهام آن بر طرف گردد. تيم ويراستاري اديب ويرا قادر است كليه مراحل فوق را بصورت كاملا" حرفه اي تا مرحله آمادگي مقاله جهت صفحه آرائي جهت مجلات انجام دهد.