پیگیری مراحل چاپ و توزیع

پس از ويرايش و صفحه آرائي مقالات مرحله بعدي چاپ مجله و توزيع آن در ميان مشتركان داخلي و خارجي خواهد بود. كيفيت چاپ وسرعت توزيع از عوامل اصلي جذب مخاطب خواهد بود. اديب ويرا قادر است در اين مرحله نيز مشاور و ياور شما باشد.