اقدام جهت نمایه شدن مجلات

نمايه شدن مجلات نقش بسزايي در افزايش ديده شدن (visibilty) مجلات دارد. طي مراحل مختلف اقدام جهت نمايه شدن نيازمند آگاهي كامل و تجربه مناسب مي باشد. مشاوره و اقدام در اين مورد ازديگر خدمات ارائه شده توسط اديب ويرا است.