صفحه آرایی

پس از ويرايش علمي و ادبي مقالات مرحله صفحه آرائي (layout) و تنظيم مقالات بر اساس فرمت رايج مجلات آغاز خواهد شد و در اين مرحله جايگزيني صحيح مطالب و رعايت استانداردهاي لازم جهت صفحه آرائي از اصول حرفه اي و مسلم مي باشد. اديب ويرا با در اختيار داشتن كادر مجرب صفحه آرائي كليه اين مراحل را جهت مجلات انجام خواهد داد.