بررسی نهایی مقالات

پس از ويرايش مقالات، بررسي نهايي يا proof reading يكي از ضروريات چاپ بهينه مقالات در نشريات پزشكي است.  تيم بررسي نهايي مقالات اديب ويرا پس از تائيد نهايي مقاله توسط نويسنده مقالات را جهت اطمينان بيشتر بررسي نهايي خواهد كرد.