مشاوره انتخاب ژورنال و ثبت مقالات در مجلات

تمامي مراحل طراحي، انجام، آناليز و نوشتن مقاله بدون انتخاب ژورنال مناسب و بدون رعايت كردن استانداردهاي منحصر بفرد هر ژورنال هرگز كامل نخواهد شد.  بسياري از مقالاتي كه استانداردهاي قبلي را رعايت نموده اند بدليل انتخاب ژورنال نامناسب رد پذيرش مي شوند. انتخاب ژورنال عملي حرفه اي است كه فقط با اشراف كامل به دنياي ژورناليزم پزشكي امكان پذير است. اديب ويرا با شماست در انتخاب مناسب ترين ژورنال بر اساس محتوا و كيفيت مطالعه انجام گرفته توسط شما.