نوشتن پروپوزال

بدنبال طراحي صحيح مطالعه نوشتن استاندارد پروپزالهاي  پژ‍وهشي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي يكي ديگر از اصول اساسي مي باشد . بهره گيري از تجربيات متخصصان  ما كه سابقه  سالها طراحي و بررسي  پروپوزالهاي پژ‍وهشي جهت مراكز معتبر كشوري را دارند منجر به تهيه پروپوزالهاي خواهد شد كه بدون مشكل در شوراهاي تائيد پروپوزال تصويب شده و منجر به  حذف زمان  و هزينه كمتر خواهد شد . اشراف به ضوابط مصوب وزارت بهداشت در نوشتن پروپوزالهاي پ‍‍ژوهشي از اصول اساسي جهت تهيه پروپوزال استاندارد است . اديب ويرا مفتخر است  كه در مجموعه متخصصان اين موسسه همكارمشغول به كار مي باشند كه ضوابط  و مقررات را در كنار اصول علمي نوشتن پروپوزال هاي پ‍ژوهشي لحاظ  نموده  از ايجاد مشكلات بعدي جهت محققان جلوگيري خواهند نمود .