طراحی مطالعه

بدنبال تعيين سوال پژوهشي به روز، مرحله مهم بعدي در پژوهشهاي علمي، طراحي مطالعه است . تيم حرفه اي ما با سالها تجربه در طراحي پژوهشي و با احاطه به ضروريات و ضوابط پژوهشي وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  جهت طراحي مطالعات شما در كنار شماست . بهره گيري از حمايت حرفه اي موجب صرف زمان كمتر و شانس بيشتر پذيرفته شدن طرحهاي شما در شوراهاي تائيد پرپوزال ها مي شود .
بهره گيري از حمايت حرفه اي باعث لحاظ كردن ظرايف مورد نياز طراحي از ابتدا خواهد شد . با طراحي صحيح استاندارد هاي جهاني انجام مطالعاتي مانند كارآزمائي هاي باليني ، مطالعات كوهورت ، مورد شاهدي ..... در مراحل اوليه لحاظ شده لذا احتمال اينكه مقالات نهايي  در پيچ و خم هاي داوري دچار مشكل شوند به حداقل ممكن خواهد رسيد و شانس چاپ مقالات منبعث از اين طراحيها  افزايش خواهد يافت .