آنالیز آماری

ورود داده ها ( data entering)   به فرمت قابل آناليز بهمراه آناليز آماري داده هاي مطالعات از اصول اساسي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهشي  است . بسياري از مقالات بدليل آناليز آماري اشتباه و استفاده نامناسب از تست هاي مرتبط در روند داوري و بررسي در دفاتر مجلات  دچار مشكل مي شوند بهمين دليل اديب ويرا با فراهم نمودن تيم حرفه اي آگاه به data entery  و آناليز آماري در كنار شماست تا در حداقل زمان ممكن و بالاترين  كارايي تحليل يافته هاي مطالعات شما صورت پذيرد . بدينصورت شانس چاپ مقاله از نتايج منتج از اين يافته ها بطور محسوسي افزايش مي يابد .