خدمات به پژوهشگران

يكي از معضلات مجلات پزشكي عدم وجود نيروهاي آموزش ديده در دفاتر مجلات مي باشد. روند دريافت مقالات، بررسي اوليه ، تعيين داوران، اخذ مقاله بازبيني شده از نويسنده براساس نظرات داوران مراحلي است كه انر‍ژي و دقت عمل بسياري را مي طلبد و معمولا منجر به تاخير در چاپ مجلات پزشكي مي گردد. تيم حرفه اي اديب ويرا قادر است كليه مراحل مديريت داخلي مجلات را از ابتدا تا انتها و لحظه ارائه مقاله به هيت تحريريه بصورت كاملا حرفه اي و هدفمند ارائه كند.

پس از تائيد  مقالات توسط هيت تحريريه مرحله اصلي ويراستاري مقالات و آماده سازي آنها جهت چاپ شروع خواهد شد. در اين مرحله گاها" نيازخواهد شد كه مقالات چندين مرتبه ميان ويراستار و نويسنده ردو بدل گردد تا كليه نقاط ابهام آن بر طرف گردد. تيم ويراستاري اديب ويرا قادر است كليه مراحل فوق را بصورت كاملا" حرفه اي تا مرحله آمادگي مقاله جهت صفحه آرائي جهت مجلات انجام دهد.

كيفيت مجلات پزشكي نقش بسيار موثري در ارائه چهره مناست و نهايتا" نمايه شدن مجلات دارد . عوامل گوناگون مي تواند كيفيت يك مجله را افزايش يا كاهش دهند. تيم حرفه اي اديب ويرا آماده ارائه مشاوره جهت ارتقا كيفي نشريات علوم پزشكي مي باشد.