مشاوره ارتقا کیفی مجلات

كيفيت مجلات پزشكي نقش بسيار موثري در ارائه چهره مناست و نهايتا" نمايه شدن مجلات دارد . عوامل گوناگون مي تواند كيفيت يك مجله را افزايش يا كاهش دهند. تيم حرفه اي اديب ويرا آماده ارائه مشاوره جهت ارتقا كيفي نشريات علوم پزشكي مي باشد.