کمک در نوشتن مقالات پزشکی

ديگر مشكل پژوهشگران پزشكي بخصوص مبتديان، عدم آگاهي كافي نسبت به نقش قسمت ها ي مختلف يك مقاله استاندارد است. مطا لبي كه بايستي در قسمت مقدمه آورده شود بعضا" در ساير قسمتها آورده مي شود، خلط مبحث در قسمتهاي متد و نتايج ايجاد مي شود كه منجر به  سر در گمي خواننده (از جمله داوران ) مي گردد. در قسمت بحث مقاله مطالبي عنوان مي گردد كه بايستي در مقدمه آورده شود. تمامي اين مشكلات در كنار يكديگر منجر به ايجاد مقاله هايي مي گردد كه از رواني و شيوايي لازم بر خوردار نيستند و حتي در صورت داشتن محتواي علمي لازم بدليل آنكه خوانندگان  بين المللي قادر به درك اهميت آن محتوي نخواهند شد قابليت پذيرش در ژورنالهاي معتبر را نخواهد داشت.
"اديب ويرا" افتخار دارد كه با بهره وري از متخصصان اين حيطه كه آموزش آكادميك و تجربه لازم را طي ساليان كسب كرده اند در نوشتن وراهنمايي چگونگي نوشتن در كنار شما باشند.
تيم حرفه اي ما با تعامل دو طرفه و كمك به شما توان شما را در نوشتن افزايش داده و با اصلاح اشتباهات شانس پذيرش مقاله را افزايش ميدهند، ضمن آنكه به ظرايف لازم جهت عدم ارتكاب اعمال خلاف اخلاق نشر احاطه كامل دارند.